Declarația se completează pe surse și categorii de venit realizate sau estimate a fi realizate de către persoanele fizice, corespunzător situației fiscale. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate pentru anul curent.

În declarația unică se vor bifa rubricile corespunzătoare veniturilor realizate/estimate:

 • Capitolul IDate privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul 2018” cuprinde impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2018.
 • Capitolul IIDate privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019” cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019.

Începând cu veniturile realizate aferente anului 2018, organul fiscal NU mai emite decizii de impunere, astfel că declarația unică este responsabilitatea persoanei fizice care o întocmește, iar sumele de plată sunt stabilite prin autoimpunere.

În declarația unică s-a introdus o secțiune referitoare la datele informative privind stabilirea sumei de plată reprezentând impozitul pe venitul realizat/estimat, contribuții sociale datorate pentru anul 2018 și 2019 și informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate. La această secțiune se vor menționa informațiile referitoare la plățile efectuate până la data depunerii declarației unice și a bonificației pentru plata integrală cu anticipație sau a celei referitoare la depunerea online a declarației unice până la data de 31 iulie 2018.

Vezi seria de articole – Cum declari câștigurile din investiții la bursă

 1. Cum declari câștigurile din investiții la bursă?
 2. Cum declari câștigurile din investiții pe piețe internaționale?

Ce venituri realizate în anul 2018 se includ în declarația unică?

La Subsecțiunea 1 de la capitulul I se vor declara următoarele veniturile realizate din România, impuse în sistem real și realizate de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere:

a) activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;
c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;
d) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
e) piscicultură și/sau silvicultură;
f) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației (ex. transferul de monedă virtuală).

După cum se poate observa, veniturile din dividende nu se declară la această secţiune, deoarece impozitul pentru acest tip de impozit a fost reţinut la sursă de către plătitorul de venit

La Secțiunea a 2-a de la capitulul I, se vor declara veniturile realizate din străinătate în anul 2018 de către persoanele fizice rezidente în România și care sunt supuse impozitării în România, cum ar fi:

 • venituri din activități independente
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • venituri din activități agricole
 • piscicultură
 • silvicultură
 • venituri sub formă de dividende
 • venituri sub formă de dobânzi
 • venituri din premii
 • venituri din jocuri de noroc
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
 • alte venituri din investiții
 • venituri din pensii
 • remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Pentru ce venituri extra-salariale se datorează contribuții sociale?

CASS (contribuția la sănătate)

Pentru anul 2018 persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri cumulate peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară din următoarele surse:

a) venituri din activități independente;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
f) venituri din investiții;
g) venituri din alte surse.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor venituri:

 • venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.
 • venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Cine datorează CASS în anul 2018 pentru veniturile din dividende si castigul obtinut din transferul titlurilor de valoare?

O persoană fizică rezidentă în România datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018 dacă au obținut venituri cumulate peste plafonul de 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei) din următoarele surse:

• venituri din activități independente;
• venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
• venituri din asocierea cu o persoană juridică;
• venituri din cedarea folosinței bunurilor;
• venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
• venituri din investiții (ex. dividende, dobânzi, castigul net din transferul titlurilor de valoare);
• venituri din alte surse.

Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, astfel că pentru anul 2018 este de 22.800 lei, adică suma de 2.280 lei pentru 12 luni.

Cine datorează CASS în anul 2019 pentru veniturile din dividende şi câştigul obţinut din transferul titlurilor de valoare ?

Persoanele fizice care estimează, pentru anul 2019, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri (precizate mai sus), este mai mare de 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației – 15 martie 2019 (guvernul urmează să extindă termenul de depunere a Declaraţiei Unice), atunci vor datora CASS pentru anul 2019. Prin urmare, dacă în anul 2019 se estimează venituri cumulate peste 24.960 lei, atunci se va datora CAS în cuantum de 2.496 lei (10% x 24.960 lei).

Nu au obligația de a completa secțiunea 2 de la Capitolul II persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul fiscal și persoanele fizice care sunt asigurate în alte state și care nu au obligația asigurării în România conform legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor venituri:
• venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
• venitul net din drepturi de proprietate intelectuală;
• venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice
• venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
• venitul și/sau câștigul din investiții (în cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate);
• venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
• venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Articol publicat cu sprijinul lui Rodion Olariu – expert contabil

Vrei să investeși la bursă în 2024?

Ai nevoie de un cont de tranzacționare la un broker autorizat. Deschiderea contului se poate face acum, 100% online, în doar 5 minute, prin intermediul telefonului mobil.

Mai multe informații despre cum poți investi la Bursa de Valori București și la Bursele Internaționale găsești pe www.goldring.ro. Alege Goldring – intermediar autorizat pe piața de capital cu o experiență de peste 23 de ani!